-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเชียเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์

E-mail Print PDF

   บ่ายวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institute of Public Administration of Ministry of Home Affairs (IPDN) ประเทศอินโดนีเชีย ที่เข้าเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ได้แนะนำการให้บริการต่างๆของโรงพยาบาลสัตว์ของคณะประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงทางอายุรกรรม ห้องศัลยกรรม ห้องเอกซเรย์ ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ห้องชันสูตรและวินิจฉัยโรคทางปศุสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เป็นต้น โดยทีมผู้ศึกษาดูงานกลุ่มนี้ได้มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้แจ้งความประสงค์ในการขอเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ โดยมี อ.ดร.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นผู้ประสานงาน


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th