-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณ เกษมสุข” ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.บงกช นพผล สังกัดภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช สังกัดภาควิชาสรีระวิทยา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดและกล่าวแสดงมุทิตาจิตโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี การรำอวยพรและการแสดงของบุคลากรของคณะ พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพ และการร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน คณะขอขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช ถือว่าเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเกือบ 32 ปีที่ผ่านมา และนอกจากนั้นคณะยังขอขอบพระคุณท่านอดีตคณบดี รศ.น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รศ.ส.พญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และอาจารย์อาวุโส รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติจากคณะต่างๆที่ได้เข้าร่วมในการจัดงานเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น

ท่านสามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ http://vet.kku.ac.th/yaopdf/meopaw60/ats00000.htm


Last Updated on Friday, 22 September 2017 02:29  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th