-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในพิธีไหว้ครูคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 10 ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท สพ.ญ.อชินี รุณเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ 10,000 บาท น.สพ.นพนันท์ ธงฤทธิ์ ตัวแทนศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ 10,000 บาท นอกเหนือจากสมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าที่ได้มอบทุนการศึกษาแล้ว คณะยังได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานและคณาจารย์ของคณะ ประกอบด้วย บริษัท เวท โปรดัก กรุ๊ป โดย น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ 20,000 บาท ศ.เกียรติคุณ ดร.เชิดชัย-รศ.ดร.วิไลวรรณ รัตนเศรษฐากุล อดีตคณบดีท่านแรกของคณะ มอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร โดย รศ.น.สพ.ปรีนัณ จิตตะสมบัติ และ อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนๆละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และ ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุนๆละ 10,000 บาท คณะขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th