e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับชุมชนปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2560

E-mail Print PDF

   เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง   ส่วนราชการในพื้นที่   ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  และประชาชนในเขตตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย ได้ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2560 ขึ้น โดยได้ทำการปลูกป่าภายในพื้นที่ของสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกป่าดังกล่าว ประมาณ 100 คน


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:34  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th