-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

E-mail Print PDF


พรบ.การใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์ law60_1.pdf
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์ law60_2.pdf
พรบ.ยา 2510  law60_3.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 2) law60_4.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 3) law60_5.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 4) law60_6.pdf
พรบ.ยา (ฉบับที่ 5) law60_7.pdf
พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545


พรบ.การใช้สัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์

พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมในสัตว์

พรบ.ยา 2510  

พรบ.ยา (ฉบับที่ 2) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 3) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 4) 

พรบ.ยา (ฉบับที่ 5) 

พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ 2545

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:52  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th