-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Veterinary Diagnostic Laboratory)

E-mail Print PDF

>> รายการและอัตราค่าบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory) รับให้บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานต่างๆ ฟาร์มเอกชน นักวิจัย  ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยห้องปฏิบัติการจะให้บริการตรวจโรคในสัตว์ปีก โรคสุกร โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง การผ่าซากชันสูตร การตรวจด้านซีรัมวิทยา และการตรวจด้านแบคทีเรียและไวรัส เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202 283


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 01:40  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th