e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่  23-26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.สรรเพชร อังกิติตระกูล ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ และ รศ.สพ.ญ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้ร่วมกันเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัย ในโครงการวิจัย เรื่อง การตรวจติดตามและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยากลุ่ม extended -spectrum -lactams และ colistin ในแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษที่แยกได้จากสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากทุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (WCU) ประจำปีงบประมาณ 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลัสเตอร์สุขภาพ (Health Cluster) โดยโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างคณาจารย์จากทั้งสองมหาวิทยาลัย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:19  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th