e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น

E-mail Print PDF

   ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Katsuro Hagiwara พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 5 คน จาก School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University (RGU) ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆและโรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์ในบริเวณจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังได้มีการเจรจาหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากรระหว่างสถาบันด้วย
   ซึ่งตลอดระเวลาเวลาการศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น กลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำโดย  ผศ.สพ.ญ. ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณีซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.น.สพ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้นำอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆภายในคณะ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมฟาร์มปศุสัตว์และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อาทิเช่น สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง หมู่บ้านเต่า อำเภอมัญจาคีรี ฟาร์มวัวเนื้อ PJ ฟาร์ม อำเภอชุมแพ ฟาร์มวัวนมในบริเวณ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โครงการ “ละว้าโมเดล” โครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการ ณ บ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อนึ่งทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น ได้มีความร่วมมือระหว่างสถาบัน มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี โดยทางคณะได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เดินทางไปฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ School of Veterinary Medicine, RGU มาแล้วทั้งสิ้น 2 รุ่นด้วยกัน ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ของทางตัวแทนจาก RGU จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:21  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th