e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

E-mail Print PDF

   ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th JSVR (Joint Symposium of Veterinary Research) และเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการวิจัยร่วมกัน ณ College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน โดยนอกจากจะได้มีโอกาสได้เจรจาความร่วมมือในภารกิจต่างๆแล้วยังได้มีโอกาสพบปะกับคณบดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้อีกจำนวนมาก อนึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาเป็นระยะเวลาหลายปีโดยในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเดินทางไป-มาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานในระยะสั้น(ประมาณ 2 สัปดาห์-1 เดือน) เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มากขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนในระยะของการเป็นนักศึกษาด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:21  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th