e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

E-mail Print PDF

   เมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ได้ให้การต้อนรับ   Prof.Dr. Toshiyuki Murase และ Prof. Hiroichi Ozaki จาก Department of Veterinary Microbiology, Faculty of Agriculture, Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งตลอดระเวลาเวลาการศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารและคณาจารย์นำโดย  ผศ.สพ.ญ. ดร. กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร. ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร. พัชรา เผือกเทศ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา ได้นำอาจารย์จาก Tottori University ทั้งสองท่านเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆภายในคณะ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงการเยี่ยมชม โรงงานแปรรูปสุกร ของ บริษัท เบทาโกรการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาขอนแก่น และในช่วงบ่ายของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลสัตว์ ได้มีการร่วมกันอภิปรายและหารือความร่วมมือด้านการวิจัย ในหัวข้อ “Proposal for Collaborative Research” ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะอีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:21  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th