e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ

E-mail Print PDF

   ในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี  ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์  ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Chittagong Veterinary and  Animal Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ โดยมี Prof. Md. Ahasanul Hoques คณบดี Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and  Animal Sciences University(CVASU) และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ   โดยในครั้งนี้ผู้บริหารของ CVASU ได้นำเยี่ยมชมแต่ละภาควิชา รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ ประกอบด้วย Poultry Research Training Centre (PRTC), Teaching Veterinary Hospital, Zonal Poultry Farm, Anatomy and Fish Museum ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดย International Vet Student Association(IVSA), Bangladesh สำหรับการเดินทางไปลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการสร้างโอกาสและแสวงหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน โดย Chittagong Veterinary and  Animal Sciences University(CVASU) ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกแห่งหนึ่งของบังคลาเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา และนับเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งก็คือ Prof.Dr.Goutam Buddha Das ซึ่งเป็น Vice-Chancellor อันเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Monday, 28 August 2017 03:02  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th