งานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

         
  หน้าหลัก    
นายอดิศักดิ์ สังข์แก้ว
   
  แผนภูมิการบริหารงาน
กองบริหารงานคณะ
 
 
 
   

นายพิทยา ภาภิรมย์


นายพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์


นายชัยพร สร้อยคำ
 
 
 
 
 
 
นางสุธิดา จันทร์ลุน


นายพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์


นางสาวมนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร


นางพิณซอ กรมรัตนาพร


นายประพันธ์ แก่นจำปา
 
 
 
 


 

นางปรียาภรณ์ สุระชน


นางพรรณชมพู ม่วงลาย


นางสาวกิ่งกาญจน์ สาระชู


นายวิษณุ แสงสว่าง


นายอรุณ จำปาปุ้ง