โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทย์ และส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ

 

พันธกิจ

 โรงพยาบาลสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคลินิกสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ทั้งนี้ยังเป็นหน่วยงานให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์แก่ผู้เลี้ยง เป็นแหล่งรองรับและให้บริการรักษาสัตว์ป่วยที่ส่งต่อจากสถานบริการรักษาสัตว์ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยวิธีเฉพาะและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกแก่บุคลากรด้านสัตวแพทยศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในคณะสัตวแพทยศาสตร์และทั่วไป 


วัตถุประสงค์

1.   รองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางคลินิกแก่ภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ และพยาธิชีววิทยา เป็นต้น ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก (ปีที่ 4 - 6)

2.  เพื่อรองรับและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา สำหรับนายสัตวแพทย์ ได้แก่ หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิตทางสัตว์เลี้ยง (ป.บัณฑิต)

3.  เปิดให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ให้คำปรึกษากับผู้เลี้ยงสัตว์โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ครอบคลุมเกือบทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การรักษาสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว โดยรักษาด้านอายุรกรรมสัตว์เล็ก ศัลยกรรมสัตว์เล็ก สูติกรรมสัตว์เล็ก และปฏิบัติการชันสูตร เป็นต้น               

               นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านสัตว์เศรษฐกิจและปศุสัตว์ ได้แก่ การรักษาโค แพะ แกะ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น

4.   เป็นแหล่งรองรับและให้บริการรักษาสัตว์ป่วยที่ส่งต่อจากสถานบริการรักษาสัตว์ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องทำการตรวจรักษาด้วยวิธีเฉพาะและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

5.   เป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิกแก่บุคลากรด้านสัตวแพทยศาสตร์ และด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งในคณะสัตวแพทยศาสตร์และทั่วไป