งานบริการของโรงพยาบาลสัตว์

Services

7. ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ (Veterinary Clinical Diagnostic Laboratory)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ตลอดจนสนับสนุนงานการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาสัตวแพทย์ โดยมีขอบข่ายงานบริการในปัจจุบันดังนี้

งานตรวจด้านเคมีคลินิก ได้แก่ การตรวจวัดระดับสารเคมีฮอร์โมน และ เอ็นไซม์ต่างๆ ในเลือดสัตว ์เช่น การตรวจการทำงานของตับ การตรวจการทำงานของไต และ การตรวจวัดระดับอิเลคโตรไลท์ เป็นต้น

งานตรวจด้านโลหิตวิทยา เช่น การตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) การตรวจ LE cell และ การตรวจ ESR เป็นต้น

งานตรวจด้านจุลทรรศน์วินิจฉัย ได้แก่ การตรวจพยาธิในเลือด การตรวจปัสสาวะสมบูรณ์ การตรวจเซลล์เยื่อบุช่องคลอดสัตว์ และ การตรวจอุจจาระเพื่อหาพยาธิ เป็นต้น

งานตรวจด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ และ การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ เพื่อวินิฉัยการติดเชื้อโรคบางชนิด เช่น การตรวจหาแอนติเจนพยาธิหัวใจ และ การตรวจหาแอนติเจนพาโวไวรัสในสุนัข การตรวจหาแอนติเจนไวรัสลิวคิเมียในแมว การตรวจหาแอนติบอดีต่อเลปโตสไปรา เพื่อวินิฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส และ ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส และแบคทีเรียในสุกร เช่น anti-PRRSV, anti-PRV, anti-CSFV เป็นต้น

งานอื่นๆ นอกจากนี้ยังตรวจความเข้ากันได้ของเลือดสัตว์ก่อนการเปลี่ยนถ่ายเลือด และ การเตรียมวัคซีนหูดเพื่อใช้ในการรักษาในสุนัข และ วัว ด้วย

งานตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ เช่น การผ่าชันสูตรซาก การเพาะเชื้อแบคทีเรียและตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ การตรวจวินิจฉัยโรคทางจุลพยาธิและเซลล์พยาธิ เป็นต้น ทำการตรวจที่หน่วยจุลชีววิทยาฯ และ หน่วยพยาธิวิทยา ห้องปฏิบัติการกลาง

 

 

1. นักเทคนิคการแพทย์ : นายพิทัย กาญบุตร

2. นักวิทยาศาสตร์ : นางสาวนิรพรรณ วงษาไฮ

3.นักเทคนิคการแพทย์จากภาควิชาพยาธิชีววิทยา

เวลาทำการ

อายุรกรรมสัตว์เล็ก / ศัลยกรรมสัตว์เล็ก / สัตว์ป่วยใน / โคและปศุสัตว / ม้า / สุกร / ปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ / คลินิกเฉพาะทาง

เอกสารสำหรับนักศึกษา/ผู้สนใจ