ผู้บริหาร
 


รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ
คณบดี
 

สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

นางสาวฐานิตย์  อริยะกอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางพรหมพร  ทองเทียม
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาภรณ์ กาบขน
พนักงานวิทยาศาสตร

นางสาวปริณดา นามโคกสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


งานบริการรักษาสัตว์
: ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์
 

นายพิทัย กาญบุตร
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญ 8

นายจีรศักดิ์ คล่องแคล้ว
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรอนงค์ บุพตา
นักวิทยาศาสตร์


ห้องปฏิบัติการชันสูตรปศุสัตว์

นางอรุณี ฤทธิภานันท์
นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ

 

สัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์เล็ก

สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร

สพ.ญ.นิธิวดี  เลิศอิทธิกุล

    สพ.ญ.นิตยา   บุญบาล

น.สพ.พหลยุทธ โสรเนตร

สพ.ญ.ชุลีพร  ประหา

น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์

สพ.ญ.สโรชา  เพิ่มทรัพย์

  สพ.ญ.กวินทรา  อัยราน้อย

น.สพ.กานต์  ยงวณิชย์

สพ.ญ.นริชสรา  เลิศชัยสถาพร

น.สพ.ธนกร  ศรีรัตน์

สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์

     

น.สพ.ศิวายุ รัตนะกนกชัย

     

สัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง

น.สพ.อวิรุทธ์  วิชัยวงษ์

น.สพ.พีรพัฒน์  ดีสุข

  น.สพ.รักษ์พล  เดชคง


 

เจ้าหน้าที่ห้องยา

นางรัศมี ปิ่นวนิชย์กุล

นายอิศรา ศรีทะ


เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

     นายจำลอง  อารีย์

นายนภดล   ชนวีรยุทธ

นายวีระยุทธ  สามหาดไทย

นายคาน  เพียซ้ายสูงเนิน

   นายประพิตร  แก้วนิคม

  นางเกษร  อ้อชัยภูมิ

นางยุภา  จีนา

 นางธนาพร เลือดไทย

นายวิทวัส  ถาวิกูล

นายทัศพงษ์  มั่นคง

นางสายพิณ กิวสันเทียะ

นายชวฤทธิ์  สังหา

 

นางอนงนาฎ  นามสีฐาน

นางสาวกนกวรรณ ศรีอาภรณ์

    นายภิรายุ พวงจันทร์

 

 


แม่บ้าน

     นางภวิกา กะพุทธา

นางรำไพ สาบุตร

  นางสุดารัตน์  แซ่ลิ้ม

 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

    นายสุบรร จันทเสน     
พนักงานขับรถยนต์


  นายพิมล  มาโสภา          
คนสวน