• เกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของถนนมิตรภาพ ขอนแก่น- อุดรธานีใกล้กับประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา
09.00 - 16.30,  นอเวลา 17.00 - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00
น.

วัตถุประสงค์
1.
เป็นสถานที่ใช้สอนวิชาคลินิกปฏิบัติแก่นักศึกษาสัตวแพทย์
2.
ให้บริการรักษาและคำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
3.เป็นแหล่งรองรับสัตว์ป่วยที่ต้องการรักษาโดยวิธีเฉพาะที่ส่งมาจากสถานรักษาสัตว์ทั่วไป 4.
ให้บริการด้านงานวิจัยทางคลินิกแก่บุคลากรของคณะสัตวแพทย์

การจัดแบ่งหน่วยงาน
    การจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดแบ่งเป็นหน่วยย่อยตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติต่อไปนี้
1.หน่วยธุรการ
2.หน่วยอายุรกรรมสัตว์เล็ก
3.หน่วยศัลยกรรมสัตว์เล็ก
4.หน่วยรักษาปศุสัตว์นอกสถานที่ และ
5.
หน่วยชันสูตร

หน่วยธุรการ มีหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์รับผิดชอบด้านการเงินรวบรวมสถิติจัดแยกจำนวนและประเภทของการให้บริการ รวมทั้งงานธุรการอื่นทั่วไป

หน่วยอายุรกรรมสัตว์เล็ก รับผิดชอบการเรียนการสอนและให้บริการป้องกันรักษาโรคด้านอายุรกรรมฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์โดยเน้นในสัตว์เลี้ยงจำพวกสุนัขแมวและสัตวเลี้ยงอื่นที่ใกล้ชิดกับมนุษย์

หน่วยศัลยกรรมสัตว์เล็ก รับผิดชอบการเรียนการสอนและการบริการด้านศัลยกรรมสัตว์เล็กทั้งหมด เช่น การตอน ทำหมัน การแก้ไขการคลอดยาก
การถอนฟัน การขูดหินปูน การทำศัลยกรรมตกแต่ง เช่น การตัดหู การตัดหาง เป็นต้น การแก้ไขกระดูกหักและการรักษาไขกระดูก รวมถึงการรักษาโรค
โดยวิธีทางศัลยกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจเอกซเรย์และการตรวจอุลตรา-ซาวด์ด้วย

หน่วยรักษาปศุสัตว์นอกสถานที่ รับผิดชอบการเรียนการสอนและการให้บริการสัตว์เลี้ยงจำพวกปศุสัตว์ทั่วไป เช่น โค
กระบือ สุกร ม้า แพะ แกะ และสัตว์ปีกทั่วไป โดยเน้นการเรียนการสอน และการให้บริการนอกสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในฟาร์มหรือสัตว์ใหญ่ที่มีความยุ่งยากในการนำมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยมีพาหนะออกให้บริการในพื้นที่ 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ รับผิดชอบการเรียนการสอนและให้การสนับสนุนเพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยโรคหน่วยนี้จัดเป็นหน่วยที่มีความสำคัญ ประกอบด้วยภาระงานหลายชนิด เช่นการตรวจสภาวะของเลือดปัสสาวะ การตรวจหาระดับสารเคมีในเลือด ตรวจหาพยาธิในอุจจาระปรสิตที่ผิวหนังซึ่งเป็นงานที่ต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและรวมถึงการผ่าตรวจชันสูตรซากเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค
หน่วยรักษาปศุสัตว์นอกสถานที่
ให้บริการตรวจ รักษาสัตว์เลี้ยงสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งประกอบด้วยรถบรรทุก
ขนาดเล็ก พร้อมอุปกณ์ตรวจรักษาไว้คอยบริการนอกสถานที่โดยจะเน้นเฉพาะปศุสัตว์
ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและคิดค่าตรวจรักษาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความ-จำเป็น
โดยไม่รวมค่าบริการอื่นนอกจากนี้โรงพยาบาลสัตว์ยังมีบริการรับให้คำปรึกษาปัญหาโรคสัตว์และส่งเสริมการผลิตสัตว์โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือจัดให้มีการฝึกอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไปเนื่องจากโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งให้บริการการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยโรคทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมจำเป็นต้องทำได้อย่างกว้างขวางและแม่นยำ ทั้งนี้โดยอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการใช้อุปกรณ์เฉพาะพิเศษเป็นเครื่องยืนยัน

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
    มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
    หมวดเคมีคลินิค
    บริการตรวจ Glucose, Creatinine, Blood urea nitrogen (BUN), AST (SGOT), ALT (SGPT), Alkalinephosphatase (ALP), Bilirubin (Tatal, Direct), Protein (Total,
Albumin, Globulin), Calcium (Total), Magnesium, Phosphorus, Electrolytes (Na, K, Cl, TCO2), Cholesterol, Triglyceride, Amylase, CK, Cholinesterase activity, Body fluid protein and sugar.

    หมวดโลหิตวิทยา Complete blood count (WBC, RBC, Hemoglobin, PCV, WBC diff. Count, RBC morphology), Platelet count, Reticulocyte Count, Red
cellindicies (MCV, MCH, MCHC), Erythrocyte sedimentation rate (ESR), LE Cell, Coagulation test (Bleeding time, Clotting time, Clot retraction time, PT, APTT, TT), Blood
parasite exam. 
    หมวดจุลทรรศน์วินิจฉัย
    บริการตรวจ Fecal exam. (End parasites), Vaginal cytology, Body fluid analysis, Ext parasite exam., Urinalysis, Urine sedimentation for Leptospira.
    หมวดเคมีวิทยาภูมิคุ้มกัน
    กำลังดำเนินการจะเปิดบริการ T3, T4, TSH, FT4, LH, FSH, Progesterone, Prolactin. หมวดน้ำเหลืองวิทยา Dirofilaria immitis Ag, Leptospira Ab.
    นอกจากนี้โรงพยาบาลสัตว์ยังได้รับการสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
จากภาควิชาพยาธิวิทยาได้แก่การตรวจวินิจฉัยทางด้าน จุลชีววิทยาคลินิก การผ่าพิสูจน์ซากการตรวจทางจุลกายวิภาคของชิ้นเนื้อ และตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ สำหรับด้านการรักษานั้น โรงพยาบาลสัตว์ให้บริการรักษาโรคทางด้านอายุรกรรม
สูติกรรม และศัลยกรรมทั่วไป รวมทั้งการทำศัลยกรรมรักษากระดูกโดยวิธีต่างๆ อนึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ที่ไม่สามารถนำสัตว์มารักษาภายในโรงพยาบาลสัตว์ก็สามารถร้องขอบริการให้ทางโรงพยาบาลสัตว์ จัดส่งนายสัตวแพทย์ไปทำการตรวจรักษาในท้องที่ได้

เป้าหมายในอนาคต
    ปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์อยู่ในระยะกำลังพัฒนาซึ่งนับว่าความพร้อมในการให้บริการ
ยังมีขีดจำกัด อย่างไรก็ตามคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้พยายามที่จะเร่งรัดพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ และมีนโยบายจะขยายขอบเขตการให้บริการวิชาการด้านสัตวแพทย์ให้กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดและอาจรวมถึงบางประเทศในเขตอินโดจีนที่ใกล้เคียงในอนาคต