โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 บริการวิชาการสู่สังคม

โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 
      
 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 
    2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับ
        ผิดชอบต่อสังคม ด้วยการดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี
 
    3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความร่วมมือใน
      
 การควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงและรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
    4. เพื่อเป็นโครงการบริการวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้
         ปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลสัตว์ เน้นฝึกปฏิบัติในด้านอายุรกรรม และศัลยกรรมในทาง
         สัตว์เลี้ยง

การบริการทำหมันในสุนัขและแมว ผู้รับบริการต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า ซึ่งทางโครงการจะจัดลำดับการให้บริการ
โดยจะทำการบริการทำหมันในสุนัขและแมว วันละ 2 - 3 ตัว

 
 
 

 

 


โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 2499