โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  โครงสร้าง
    บุคลากร
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ขั้นตอนการนำสัตว์
     เข้ารับการรักษา
   เวลาเปิดทำการ
   ติดต่อเรา
:: ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   กองคลัง
   ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
   KKU-Web Mail
   กองทุนสงเคราะห์สัตว์
   แบบฟอร์ม บุคลากร
  รายงานประจำปี
  รถพยาบาลสัตว์ฉุกเฉิน

  ครงการธนาคารเลือดสุนัขและแมว
 

 

 

 


  สัตว์ป่วยใน

 

วัน เยี่ยมและสอบถามอาการ

เวลา

จันทร์ - ศุกร์

10.30 - 11.30 น.
13.00 - 16.00 น.
18.00 - 19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์/นักขัตฤกษ์

10.30  - 11.30 น.
13.00 - 16.00 น.
17.30 - 19.00 น.

พระราชบัญญัติ
ป้องกันทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
มาตรา 32 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา 32 เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดตามมาตรา 22 มาตรา 24 หรือฝ่าฝืนมาตรา 23
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท

    อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าอาหารเพื่อการรักษาโรค) ราคา/คืน 

แมว 

220 บาท

สุนัข น้ำหนัก < 10 kg         

250 บาท

สุนัข น้ำหนัก 10 - 25 kg     

275 บาท

 สุนัข น้ำหนัก > 25 kg   

300 บาท

สอบถามเพิ่มเติม 089-863-4322