โครงการพิเศษ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Doctor of Veterinary Medicine (DVM)

 โครงการพิเศษเป็นโครงการที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคม ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรสาขา วิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องการประกอบวิชาชีพเป็นนายสัตวแพทย์

ปีการศึกษา 2553 ได้มีนโยบายเพื่อรับผู้สมัครในกลุ่มต่อไปนี้

1. บุคคลทั่วไป

2. บุคลากรสังกัดกรมปศุสัตว์

3. ผู้สมัครจากประเทศเพื่อนบ้าน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการรับสมัคร  คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2553

วันที่

รายละเอียด

15 ธค. 2552 -

25 กพ. 2553

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่ http://vet.kku.ac.th (เปิดใช้งานเมื่อถึงช่วงเวลารับสมัคร)

15 มีนาคม 2553

ประกาศสถานที่สอบและห้องสอบ

 

27 มีนาคม 2553

 

28 มีนาคม 2553

สอบข้อเขียน

1.
 วิชาคณิตศาสตร์   (9.00 - 12.00 .)
2.
 
วิชาชีววิทยา (13.00 - 16.00 .)
 

3.  วิชาภาษาอังกฤษ  (9.00 - 12.00 .)
4.
  
ความถนัดทางสัตวแพทย์  (13.00 - 16.00 .)

7 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน
- งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- อินเตอร์เน็ท (http://vet.kku.ac.th)

26-27 เมษายน 2553

สอบสัมภาษณ์
 
ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตรวจร่างกาย

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

30 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
- งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
- อินเตอร์เน็ท (http://vet.kku.ac.th)

พฤษภาคม 2553 รายงานตัวเข้าศึกษา ตามกำหนดการ มข.

 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  500 บาท

ชำระค่าสมัครสอบ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ทุกสาขา ตามรายละเอียดที่แจ้งในอินเตอร์เน็ตหน้ากรอกข้อมูลการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

เหมาจ่ายค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาต้นและปลาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
- กลุ่มบุคคลทั่วไป ไม่มี

- กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์ มีเอกสารรับรองการอนุมัติให้มาสอบ ออกโดยผู้บังคับบัญชา และเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัคร

 

รายละเอียดในประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่

 

เอกสารที่ใช้ในการสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของราชการที่มีรูปและเลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ

2. สลิปใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้า
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
    บัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก
    ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถโอนหน่วยกิตบางวิชาจากสถาบันเดิมได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด และตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา ซึ่งกำหนดให้โอนได้เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น)      

วิธีการคัดเลือก
       1. สอบข้อเขียน
              ชีววิทยา
(Biology)
              ภาษาอังกฤษ (English)
              คณิตศาสตร์ (Mathematics)
              ความถนัดทางสัตวแพทย์
       2. สอบสัมภาษณ์
       3. ตรวจร่างกาย

จำนวนนักศึกษาที่รับ (ปีการศึกษา 2553)   50   คน/ปี แบ่งเป็น

1. กลุ่มบุคคลทั่วไป 45 คน

2. บุคากรกรมปศุสัตว์ ไม่เกิน 5 คน

3. ชาวต่างประเทศ ไม่เกิน 2 คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

   โครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

      โทร: 043-342-693
          
โทรสาร
: 043-342-693

อีเมล์: kwankate@kku.ac.th