- หน้าหลัก

- สมัครสอบที่นี่

(15 ธค. 52 - 25 กพ. 53  เท่านั้น)

- ตัวอย่างข้อสอบ

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน

15 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

-  แผนที่สถานที่สอบ

- เอกสารที่ใช้ในวันสอบ และข้อปฏิบัติ

-  ตารางสอบ (ดูในสมัครสอบ)

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

- การรายงานตัว

ตามกำหนดการ มข.

application form for international students