ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ACADEMIC AFFAIRS, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

KHON KAEN UNIVERSITY

Tel: 043 342 693         Fax: 043 342 693

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002